admin 发表于 2016-12-30 20:38:46

武当点穴技击法pdf

武当点穴技击法pdf今淤谈技击之未者.日.内家拳,出自武当派,宋之张兰丰,是其始祝也。日:外家奉,出自少林派.达摩禅师.是其始祖也,余说技击之未,吾国自古有之,不仅自武当、少林始,特武当、少林集技击之大成耳。诗云:“无奉无勇,职为乱阶。”是占时即有武技一证。管一子云、“孑子之城,有拳勇股脸之力,秀出于众者,有则以告,”是提倡武技者一证。
   孔子教人宫射于六艺,是住重武技者又一证。又荀子云:“齐人隆技击”。又 《 汉书 》 齐民以技击强。他若太史公‘游侠传 》 、 《 汉书 · 方技传 》 等书,皆吾园自古即有技击之明证也。溯而上之,余渭有人类即有技击。上古之时,兽蹄鸟逃之道,交子中国,荀无技击,人类亦不能生存。故技击者,人类争存之本能也。谓有人类,即有技击之术也可,谓技击者.人类争存之秘方也,亦无不可。其源流渊邃,难以考录。然近世学者,落谈内外家,其于内外家之源流秘诀,每多教典忘祖之讥。
   《 少林拳未秘诀 》 ,业经印行,世间多有知者。独子 《 武当拳术秘诀 》 ,知者尚鲜。著者不教,用收级拾群言,闹扬内家真诣.兼及两派不同之点,自知益淤,管窥,不足垂为定论,尚折梅内方家,指而教之,则本甚矣 l


以上文字为软件转码。文字未经校正。请参考附件!!!

页: [1]
查看完整版本: 武当点穴技击法pdf